Lịch sử hình thành

Năm 2015

Thành lập công ty, kiện toàn bộ máy

Năm 2018

Mở rộng phạm vi, quy mô hoạt động, chuẩn bị sẵn sàng cho sự ra đời nhà máy điện mặt trời đầu tiên

Năm 2019

Quản lý vận hành nhà máy điện mặt trời đầu tiên với công suất 65MW (Khởi công nhà máy điện mặt trời)

Năm 2020

Sở hữu và quản lý vận hành 03 nhà máy điện mặt trời với tổng công suất gần 400 MW, đóng góp vào hệ thống điện quốc gia gần 400 triệu kWh/năm (Đường lưới điện)

Năm 2021

Triển khai đầu tư xây dựng và phát triển nhiều nhà máy điện, đưa tổng công suất phát điện lên 500MW; Tiếp nghiên cứu phát triển các dự án điện năng lượng tái tạo với tổng công suất trên 700MW.